Top Favorite Vietnamese Singers

nhoxbufnfbj

The Top TenXW

1Đông Nhi
2Noo Phước Thịnh
3Ông Cao Thắng
4Thu Thủy
5Minh Hằng
6Hồ Vĩnh Khoa
7Wanbi Tuấn Anh
8Ngô Kiến Huy
9Chí Thiện
10Khổng Tú Quỳnh

The Contenders

11Bảo Thy
12Mỹ Tâm
13Bằng Kiều
14Khanh Phuong
BAdd New Item

Related Lists

Favorite Christian Lead Singers / Vocalists Best Singers of All Time Best Female Singers of All Time Best Male Singers Top Ten Best Indian Singers

List StatsUpdated 27 Nov 2015

14 listings
3 years, 147 days old

Top Remixes

1. Đông Nhi
2. Noo Phước Thịnh
3. Ông Cao Thắng
nhoxbufnfbj

WRemix

Posts

Add Post

Error Reporting

See a factual error in these listings? Report it here.
P