Top Ten Ni Hao Kai Lan Characters

The Top TenXW

1Tolee
2Ye Ye
3Kai Lan
4Rintoo
5Lulu
6Stompy
7Mr. Fluffy
8Hoho
9Hula Ducks
10Mei Mei

The Contenders

11Xin Xin
12Tain Tain
13The Monkey King
BAdd New Item
P