Top Ten Chinese Food Restaurant Chains

The Top Ten

1 Panda Express
2 Ten Ren Tea
3 Mr. Lee
4 Big Bowl
5 Manchu Wok
6 Pei Wei Asian Diner
7 Asian Chao
8 Peter Chang Cafe
9 Chowking
10 Din Tai Fung

The Contenders

11 P.F. Chang's
12 Dic Chong Ti
13 Master Wok
14 Joe Shanghai
BAdd New Item