Top Ten Best Chris Benoit vs John Cena WWE Matches

The Top Ten Best Chris Benoit vs John Cena WWE Matches

1 John Cena vs Chris Benoit (WWE Championship Tournament #1 Contendership Finals Match) - SmackDown 17th April 2003
2 Chris Benoit vs John Cena (WWE Championship #1 Contenders Match) - SmackDown 4th December 2003
3 John Cena vs Chris Benoit - Raw 19th March 2007
4 Chris Benoit vs John Cena - SmackDown 15th May 2003
BAdd New Item