Top Ten Coolest Yandere Simulator Characters

The Top Ten Coolest Yandere Simulator Characters

1 Oka Ruto
2 Budo Masuta
3 Osana Najimi
4 Osoro Shidesu

She is so cool!

5 Yandere Chan
6 Info-Chan
7 Yui Rio
8 Asu Rito
9 Kokona Haruka
10 Kizana Sunobu

The Contenders

11 Midori Gurinu
12 Musume Ronshaku
13 Amai Odayaka
BAdd New Item