Top Ten Cutest Dynasty Warrior Characters

The Top Ten Cutest Dynasty Warrior Characters

1 Da Qiao

Da qiao is the cutest

2 Xiao Qiao
3 Liu Bei
4 Jiang Wei
5 Diao Chan
6 Sima Zhao
7 Li Dian
8 Wei Yan
9 Zhu Rong
10 Bao Sanniang

The Contenders

11 Sun Shang Xiang
12 Zhen Ji
13 Lian Shi
14 Cao Pi
15 Cai Wenji
16 Lu Bu Lu Bu (onyomi: Ryo Fu) from Dynasty Warriors is a general of the late Han Dynasty who is infamous for his many betrayals in the central plains. Like many warlords of the era, he attempted to establish himself as an independent power before he met his end against Cao Cao's forces. Romance of the Three ...read more.
17 Cao Cao
18 Sun Ce
19 Sun Quan
20 Liu Shan
21 Yue Ying
22 Guan Suo
23 Guan Ping
24 Ma Dai
25 Xing Cai
26 Xu Shu
27 Xu Zhu
28 Zhang He
29 Xu Huang
30 Wang Yi
31 Guo Jia
32 Yue Jin
33 Yu Jin
34 Zhou Yu
35 Lu Xun
36 Ling Tong
37 Gan Ning
38 Lu Meng
39 Zhu Ran
40 Sima Shi
41 Wang Yuanji
42 Zhong Hui
43 Xiahou Ba
44 Zhang Chunhua
45 Lu Lingqi
46 Lei Bin
47 Nuwa
48 Zhao Yun
49 Xiahou Dun
50 Xiahou Yuan
8Load More
PSearch List