Top Ten Most Evil Serial Killers from China

gemcloben

The Top Ten

1 Yang Xinhai

Easily the most evil. Possibly even if any country. - gemcloben

2 Liu Pengli

The first serial killer. - gemcloben

3 Wang Qiang
4 Hua Ruizhuo
5 Huang Yong
6 Shen Changyin
7 Li Wenxian
8 Gong Runbo
9 Zhang Yongming
10 Bai Baoshan
BAdd New Item