Top Ten Most Evil Serial Killers from China

The Top Ten Most Evil Serial Killers from China

Yang Xinhai

Easily the most evil. Possibly even if any country. - gemcloben

Liu Pengli

The first serial killer. - gemcloben

Wang Qiang
Hua Ruizhuo
Huang Yong
Shen Changyin
Li Wenxian
Gong Runbo
Zhang Yongming
Bai Baoshan
BAdd New Item