Favorite Kisaragi Academy Student

The Top Ten

1 Seiko Shinohara
2 Yoshiki Kishinuma
3 Ayumi Shinozaki
4 Sakutaro Morishige
5 Naomi Nakashima
6 Satoshi Mochida
7 Yuka Mochida
8 Mayu Suzumoto
9 Satsuki Mizuhara
10 Miyu Shinohara
BAdd New Item