Top Ten Favourite Akatsuki Pairings in Naruto

The Top Ten Favourite Akatsuki Pairings in Naruto

1 Deidara and Sasori

Such pure beauty

Such uwa heats

2 Konan and Pein (Nagato)
3 Uchiha Itachi and Hoshigaki Kisame

No no no no. I hate yaoi. - Goku02

4 Hidan and kakuzu
5 Deidara and Tobi (Uchiha Obito)
6 Zetsu and Tobi (Uchiha Obito)
7 Uchiha Itachi and Deidara

This is disgusting! - Goku02

Goku02 true.

8 Tobi (Uchiha Obito) and Uchiha Madara
9 Sasori and Orochimaru
10 Hidan and Deidara

The Contenders

11 Yahiko and Konan
12 Sasori Hinata Itachi

Yeahhhnhh cuteness and hotness

BAdd New Item