Top Ten Best Goku from Dragon Ball Z Manga Chapter Appearances

The Top Ten Best Goku from Dragon Ball Z Manga Chapter Appearances

Dragon Ball Z Chapter #318: The Legendary Super Saiyan (Densetsu no Sūpā Saiya-jin)
Dragon Ball Z Chapter #228: One-on-One Combat!! (Ikkiuchi!!)
Dragon Ball Z Chapter #241: Son Goku’s Request... (Son Gokū no Tanomi...)
Dragon Ball Z Chapter #326: An Empty Conclusion (Munashii Ketchaku)
Dragon Ball Z Chapter #226: The Mystery of the Kaiōken (Kaiōken no Nazo)
Dragon Ball Z Chapter #282: Vegeta's Complex Mind (Bejīta no Fukuzatsu na Kokoro)
Dragon Ball Z Chapter #280: Super Saiyan!? (Sūpā Saiya-jin!?)
Dragon Ball Z Chapter #204: Farewell, Son Goku (Sayōnara Son Gokū)
Dragon Ball Chapter #161: Son Goku Wins!! (Son Gokū Katsu!!)
Dragon Ball Z Chapter #412: The End of the Cell Game (Seru Geimu no Ketsumatsu)
BAdd New Item