Best Hotdog Songs

marvincondrillon

The Top Ten

1 Manila
2 Pers Lab
3 Ikaw Ang Miss Universe Ng Buhay Ko
4 O, Lumapit Ka
5 Panaginip
6 Annie Batungbakal
7 Beh, Buti Nga
8 Bongga Ka 'day
9 Langit Na Naman
10 Kasi Naman

The Contenders

11 Ikaw Pa Rin
12 Dying to Tell You
13 Can't Forget You
14 Bitin Sa'yo
BAdd New Item

Recommended Lists

P