Top Ten Most Iconic Authors in Korean Literature

The Top Ten Most Iconic Authors in Korean Literature

1 Shin Kyung-sook
2 Han Kang
3 Choe Yun
4 Kim Young-ha
5 Yi Mun-yol
6 Ko Un
7 Bae Suah
8 Suki Kim
9 Chang-Rae Lee
10 Hwang Sok-yong
BAdd New Item