Best Songs on Finntroll's Ur Jordens Djup

The Top Ten

1 Ormhäxan Ormhäxan Cover Art
2 Maktens Spira Maktens Spira Cover Art
3 Sång Sång Cover Art
4 Ur Djupet Ur Djupet Cover Art
5 Under Två Runor Under Två Runor Cover Art
6 Slagbröder Slagbröder Cover Art
7 Kvällning Kvällning Cover Art
8 Korpens Saga Korpens Saga Cover Art
9 En Mäktig Här En Mäktig Här Cover Art
10 Nedgång Nedgång Cover Art
BAdd New Item