Top 10 Strongest Characters in Yu Yu Hakusho

Who are the top 10 strongest characters in the anime series Yu Yu Hakusho?? Let's find out!

The Top Ten Strongest Characters in Yu Yu Hakusho

1 Yusuke
2 Hiei

S+ class hiei is surely stronger than anyone

3 Raizen

Be honest! When he entered in Yusuke's body,he killed Sensui in a couple of seconds.Yusuke,Hiei,Kurama and Kuwabara could not do this.

4 Kurama

That's Ms Sasha Amelia Bacchus's
favorite character at yyh, Kurama.

5 Kuwabara
6 Mukuro
7 Yomi
8 Raizen's friends
9 Sensui
10 Shigure
BAdd New Item