Top Ten Most Iconic Authors in Chinese Literature

The Top Ten Most Iconic Authors in Chinese Literature

1 Mo Yan
2 Yu Hua
3 Lu Xun
4 Jin Young
5 Yan Lianke
6 Mao Dun
7 Wang Shuo
8 Lao She
9 Lin Yutang
10 Ba Jin
BAdd New Item