Best Characters from the Anime Show Yuru Yuri

girlcool

The Top Ten

1 Chinatsu

A adorable character. - girlcool

2 Yui
3 Akari
4 Rise
5 Nana
6 Ayano
7 Tomoko
8 Hiro
9 Aoi
10 Kyoko

The Contenders

11 Miho
BAdd New Item
P