Best Characters from the Anime Show Yuru Yuri

The Top Ten

1 Chinatsu

A adorable character. - girlcool

2 Yui
3 Akari
4 Rise
5 Nana
6 Ayano
7 Tomoko
8 Hiro
9 Kyoko
10 Aoi

The Contenders

11 Miho
BAdd New Item