Top Ten Best Ensemble Stars Characters

The Top Ten

1 Subaru Akehoshi
2 Tori Himemiya
3 Leo Tsukinaga
4 Izumi Sena
5 Wataru Hibiki
6 Eichi Tenshouin
7 Adonis Otogari
8 Mika Kagehira
9 Madara Mikejima
10 Tsukasa Suou

The Contenders

11 Midori Takamine
12 Rei Sakuma
13 Hinata Aoi
14 Hiyori Tomoe
15 Sora Harukawa
16 Tsumugi Aoba
17 Ibara Saegusa
18 Kaoru Hakaze
19 Aira Shiratori
20 Hajime Shino
21 Hokuto Hidaka
22 Mayoi Ayase
BAdd New Item